La segregació escolar a Catalunya

És un dels principals reptes pel que fa a l’equitat, ja que provoca una reducció de les oportunitats educatives.

El programa Magnet vol afavorir l’heterogeneïtat dels centres educatius.

La segregació escolar és la distribució desigual de l’alumnat entre els centres educatius d’un territori. Aquest fet provoca que alguns centres tinguin un percentatge d’alumnat d’origen immigrat o amb necessitats socioeconòmiques per sobre del que hi ha al seu territori.

La composició desequilibrada d’aquests centres fa que sovint siguin poc desitjats per moltes famílies del seu entorn i, per tant, aquest desequilibri s’aguditza any rere any.

La segregació escolar és un dels principals reptes de molts sistemes educatius pel que fa a l’equitat, ja que provoca una reducció de les oportunitats educatives i posa en risc la cohesió social.

Es tracta d’un repte complex que requereix la intervenció coordinada de les diferents administracions en la planificació educativa i en el desenvolupament de mesures extraordinàries que permetin modificar les dinàmiques d’escolarització.

L’informe del Síndic de Greuges La segregació escolar a Catalunya (I): la gestió del procés d’admissió d’alumnat (2016), en referència a la distribució escolar de l’alumnat immigrant a Catalunya, indica que:

  • Els nivells de segregació escolar a l’educació primària i secundària superen els nivells de segregació urbana a la majoria dels municipis.
  • No existeix una relació clara entre el nivell de segregació escolar dels municipis i el pes que hi té el fet migratori. La proporció d’immigració als municipis no és un factor decisiu que expliqui els índexs de segregació, ja que a Catalunya hi ha municipis que han aconseguit amortir el fenomen a partir de polítiques locals actives.
  • El gruix de la segregació escolar es produeix dins dels municipis, més que no pas entre els municipis.
  • Si bé existeix segregació entre centres públics i privats, la major part del fenomen té lloc dins de cada sector de titularitat.
  • El nivell general de segregació s’ha mantingut força estable entre 2008 i 2014.

L’alumnat més desfavorit, aquell que necessita més l’acció educativa, és el principal perjudicat de la segregació escolar. Nombroses recerques demostren que aquest alumnat obté millors resultats si s’escolaritza en un centre heterogeni.

L’elevada concentració d’alumnat en situació de risc social en determinats centres, no només provoca conseqüències no desitjades per a l’alumnat i per als centres que ho pateixen, sinó també per al conjunt del sistema educatiu. En aquest sentit, garantir que els centres educatius tinguin una composició social heterogènia, que representi les particularitats socials del seu entorn, és un requisit imprescindible per a l’equitat i la cohesió social.

I aquesta és la finalitat del programa Magnet, que a través del desenvolupament d’un projecte d’aliança i d’innovació, recupera la capacitat dels centres participants per atraure les famílies del seu entorn i incrementa l’heterogeneïtat de la seva composició social.

Contingut relacionat