Oberta la convocatòria Magnet per al curs 2024-25

Tags
 • aliances magnet
Convocatòria 24_25

Nova convocatòria del programa “MAGNET. Aliances per a l’èxit educatiu”, que promou una innovació profunda en els centres educatius com una estratègia per reduir la segregació escolar i garantir una oferta educativa de qualitat per a tot l’alumnat.

El programa Magnet promou l’aliança d’un centre educatiu amb una institució de referència en un camp del coneixement específic. Aquesta aliança ha de permetre el desenvolupament d’un projecte educatiu innovador i de qualitat, i que es converteixi en referència en el territori, tant per les famílies com per la comunitat educativa. El programa s’adreça als centres amb una composició social desequilibrada respecte al territori de referència, i que compten amb un equip docent compromès amb el canvi i amb motivació per desenvolupar projectes d’innovació.

Passos que cal seguir per a accedir a la convocatòria magnet per al curs 2024-25:

 • Consulteu la finalitat, els objectius, dels destinataris i els requisits del programa a les bases de la convocatòria per verificar que el vostre centre compleix el perfil per presentar-se a la convocatòria.
 • Compartiu amb tot l’equip directiu i amb el claustre si considereu que aquest programa encaixa amb les necessitats del vostre centre i si podeu assumir els compromisos que comporta.
 • Parleu amb el vostre ajuntament (o Consorci d’Educació) per demanar si poden signar la carta de recolzament (trobareu un model a la convocatòria).
 • Elaboreu el preprojecte seguint el model de la convocatòria.
 • Presenteu i aproveu el preprojecte en una reunió de  claustre.
 • Presenteu la sol·licitud, juntament amb la documentació requerida al Departament d’Educació mitjançant l’eValisa.

Calendari de la convocatòria magnet:

 • 15 de mar​ç de 202​4: Publicació dels programes que obren convocatòria.
 • 22 de maig de 2024: Inscripció al programa, lliurament dels documents demanats i del Preprojecte. Data límit per lliurar les sol·licituds (eValisa).
 • 26 de juny de 2024: Publicació dels centres admesos i exclosos a la preselecció.
 • Octubre-desembre del curs 2024-2025: Participar en les reunions d’establiment de compromisos amb la coordinació del programa.
 • Gener 2025: Publicació de la llista de centres admesos al programa.
 • Febrer- abril 2025: Selecció d’institucions partner i personal formador.
 • Març – juny 2025: 10 hores de formació amb el claustre. Reunions de coordinació amb els equips directius i les institucions participants. Definició del pla d’acció anual per part de cada centre. Inscripcions al GTAF. Definir amb SSTT i Ajuntament les mesures d’escolarització equilibrada que caldrà desenvolupar.
 • Setembre 2025-juny 2029: Desenvolupament projecte magnet (3 cursos + 1 consolidació).

Magnet Aliances per a l’èxit educatiu

El programa Magnet Aliances per a l’èxit educatiu té per objectiu acompanyar els centres educatius en el desenvolupament d’un projecte en aliança amb una institució partner per tal de millorar l’èxit educatiu i reduir la segregació escolar. Aquesta aliança ha de permetre als centres desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat, que els permeti esdevenir un centre de referència en el seu territori, un centre atractiu que tingui magnetisme tant per a les famílies com per a la comunitat educativa i que recuperi una composició social equilibrada respecte a la del seu territori.

Finalitat

L’acompanyament dels centres seleccionats en un procés de canvi per recuperar una composició social equilibrada respecte el seu territori de referència i alhora millorar l’èxit educatiu.

Objectius

 • Desenvolupar una organització de centre que afavoreixi una major coherència i intencionalitat al projecte de centre i per a que l’equip docent esdevingui una comunitat de pràctica reflexiva
 • Generar situacions d’aprenentatge que comportin indagació: fer-pensar-comunicar.
 • Desenvolupar estratègies d’implicació de les famílies i de comunicació externa per donar a conèixer el projecte de centre.
 • Desenvolupar mesures d’escolarització equilibrada que afavoreixin un canvi en les dinàmiques d’escolarització del municipi.

Destinataris

Els centres públics d’educació infantil i primària i d’educació secundària obligatòria de Catalunya que compleixin els requisits de participació que s’exposen a les bases del programa.

Requisits de participació

Per formar part del Programa els centres educatius han de presentar la sol·licitud de participació i complir els requisits següents:

 • Ser un centre que tingui una composició social desequilibrada respecte a la zona de referència (entre un 10% i un 30% d’alumnat de nacionalitat estrangera i/o un 10% de beques de menjador o de material i/o entre 10% i un 40% d’alumnat NESE B per sobre de la mitjana de la seva zona ) i no sobrepassar el 55% d’alumnes de nacionalitat estrangera i/o de col·lectiu gitano i/o un 80% d’alumnat NESE B global de centre.
 • Tenir evidències de l’existència de famílies en l’entorn del centre susceptibles de ser atretes però que opten per altres centres.
 • Presentar el preprojecte seguint el model de la present convocatòria.
 • Compromís explícit de l’equip directiu a través de la signatura d’una carta amb els compromisos concrets pel desenvolupament i l’avaluació del projecte d’aliança i d’innovació pels quatre cursos del programa. Incorporació, si és el cas, dels objectius del programa Magnet al projecte de direcció.
 • Compromís explícit del claustre amb el preprojecte d’aliança i d’innovació i participació del 80% dels docents en les activitats formatives. (acord de claustre aprovant el preprojecte d’aliança i d’innovació).
 • Acord de Consell Escolar aprovant el preprojecte d’aliança i d’innovació.
 • Document de suport de l’Ajuntament del municipi amb el vistiplau de la participació del centre en aquesta programa i el compromís de suport municipal amb la implementació de mesures d’escolarització equilibrada.
 • Haver realitzat amb el claustre almenys dues sessions de formació amb l’equip de coordinació del programa (centre preseleccionats).

Sol·licitud

Els centres interessats a participar en aquest programa han de presentar aquesta sol·licitud, juntament amb el document de compromís (de comptar amb el suport de com a mínim del 70% del consell escolar) i el preprojecte al Departament mitjançant l’eValisa.

Termini de presentació: pendent de publicar.

La valisa electrònica s’ha d’adreçar a Francesc Xavier Geis Balague, incorporant a Elisabet Madera Rusinyol com a ‘visualitzadora’ (cal cercar aquests noms al directori a ‘Departament d’Educació (DOCENTS)’).

Accés

Pas a pas