Eines per desenvolupar un projecte imant

Tags
 • aliances magnet
 • projecte imant
sala thinkering escola miralletes

Un dels objectius fonamentals del programa Magnet és acompanyar els centres educatius per desenvolupar projectes innovadors i de qualitat que, a través d’aliances amb institucions d’excel·lència, esdevinguin projectes de referència pel seu territori i permetin, així, atreure famílies de l’entorn.

Així doncs, el programa Magnet esdevé catalitzador d’un canvi metodològic en el centre que permet: situar l’alumne al centre del procés d’aprenentatge, de manera que es converteixi en un subjecte actiu; assignar un nou rol al professorat per tal que esdevingui facilitador i acompanyant dels processos socioeducatius; i treballar el currículum de manera competencial, de forma que l’aprenentatge adquireix sentit i significat en contextos específics i articuli pensament, investigació, comunicació i acció.

Projectes imant, projectes transformadors

Aquesta nova dinàmica de treball suposa un canvi important amb relació a les pràctiques pedagògiques. Per generar aquesta transformació els centres poden generar magnetisme a través dels projectes imant, que impliquen els principis metodològics que els defineixen com a centres Magnet esmentats. Un projecte imant esdevé una transformació sustantiva que impacta a tot el centre i que en el seu desplegament genera canvis en múltiples àmbits.

Inspirats en els projectes tractor d’Escola Nova 21, els projectes imant són aquelles intervencions i accions que defineixen, identifiquen i visibilitzen els centres com a escoles o instituts magnet. És a dir, totes aquelles accions que impacten a tot el centre i fins i tot més enllà de les seves parets i a més vinculen el saber del partner de l’aliança.

Per tant, els projectes imant van més enllà dels canvis individuals que puguin fer els docents, d’iniciatives externes puntuals o de transformacions que no siguin sostingudes en el temps. és a dir, no podem considerar projectes imant les millores de processos existents al centre ni aquells canvis implementats de forma no gradual. Els projectes imant han de basar en grans accions col·lectives sostingudes, més que no pas en documents burocràtics de gestió, que incloguin diverses dimensions del centre.

Avaluar un projecte imant

Per avaluar i mesurar el potencial transformador del projecte imant ens basarem en els quatre eixos estratègics del programa que es poden consultar al document Orientacions per desenvolupar un projecte magnet a través d’aquestes preguntes.

L’aliança amb la institució partner:

 • El projecte ha estat dissenyat amb la institució partner?
 • Desenvolupa situacions d’aprenentatge competencials i vivencials a partir de les propostes de la institució?
 • Afavoreix el reconeixement de la tasca de cada agent, on cadascú pugui fer visible, donar a conèixer i valorar la seva feina i la de l’altre?
 • Aprofita el coneixement i els recursos de què disposa la institució facilitant que el centre educatiu adquireixi bagatge i estratègies aplicables a les seves aules?

La incorporació del coneixement de la institució al dia a dia del centre des d’un enfocament globalitzat de l’aprenentatge:

 • Contribueix a donar un rol més actiu a l’alumnat?
 • Afavoreix que els alumnes sentin que els seus pensaments, idees, interpretacions i representacions de la realitat tenen valor?
 • Conviden els alumnes a fer-se preguntes, a imaginar, a sentir-se compromesos amb la temàtica i amb el grup?
 • Estableix connexions amb l’entorn, amb la realitat, amb la institució partner, amb les persones i amb les idees?
 • Contribueix a transformar el rol del professorat?
 • Genera escenaris i situacions autèntiques, reptes, dubtes, preguntes, anticipacions… desig d’aprendre?
 • Aconsegueix que la pregunta inicial esdevingui significativa i que se n’exploti al màxim el potencial, encara que no hagi estat formulada pels alumnes?
 • Es comparteix allò que l’alumnat ha fet i après?

La consideració de l’aprenentatge com a processos d’indagació que comporten: Fer-pensar-comunicar:

 • Contribueix a transformar l’organització del centre i posar-la més al servei de l’aprenentatge?
 • Aquest projecte ha estat construït a partir de la  interacció amb força docents?
 • Heu dedicat reunions de claustre a planificar  i fer seguiment del projecte?
 • Contribueix a transformar la mirada cap a l’avaluació?

La implicació de les famílies, la comunicació externa del projecte del centre al seu entorn i la recerca d’aliances:

 • Es dóna protagonisme a l’alumnat perquè expliqui les seves experiències d’aprenentatge i es pugui comunicar de forma interactiva amb les persones externes a l’entorn escolar?
 • Allò que es comunica és significatiu i això repercuteix directament en com ho reben els destinataris?
 • Els alumnes són els protagonistes del seu aprenentatge i, per tant, també a l’hora d’explicar-lo?
 • Ha tingut una “dimensió” fora del centre?
 • Hi hem vinculat alguna acció comunicativa estratègica per tal que el projecte arribi a les famílies del barri?
 • Hi ha algun producte comunicatiu que ens permeti fer-ne difusió a les xarxes, mitjans de comunicació… (vídeo, exposició, flyer informatiu…)?
 • Hem fet un post al nostre web per explicar el procés del projecte imant i els aprenentatges que ha fet l’alumnat?

Per a saber-ne més:

Document d’avaluació d’un projecte imant del programa Magnet

Càpsula formativa projecte tractor, Escola Nova 21

Kit projecte tractor, implementar per escalar, Escola Nova 21