Anàlisi de l’aire, activitat Magnet de l’escola Font Rosella

Tags
  • aliances magnet
Font Rosella Sabadell

L’alumnat de 5è de primària de l’Escola Font Rosella de Sabadell s’han sentit científics de veritat al llarg d’aquest curs 2019-20 fruit del programa Magnet que es vincula amb la Fundació Naturgy. Han participat en un projecte que s’ha fet conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell per conèixer el grau de contaminació de l’aire de la ciutat. Olimpíades de l’aire explicades al web de l’escola Font Rosella.

Per dur a terme aquest projecte s’ha aplicat el Mètode Científic, que estan treballant arran de la formació associada i que ens vincula a uns principis metodològics. Aquests estan relacionats amb: els processos d’aprenentatge que articulen el fer, pensar i comunicar, la implicació d’una entitat científica a la vida del centre, la vinculació del barri i tota la comunitat educativa al projecte, entre d’altres.

El procés d’indagació científica

Els nens i les nenes han començat el seu treball formulant-se unes hipòtesis, partim així, de les idees prèvies de l’alumnat. A partir d’aquí, han desenvolupat unes tasques per a saber si són certes o no, de manera que han treballat per anar reformulant aquestes idees prèvies adquirint nous coneixements i establint relacions entre aquests. En aquest moment, són bàsiques les activitats d’investigació que requereixen  l’observació,  l’experimentació  i la mesura,  (Garriga, Pigrau i Santmartí, 2012) i ja que es busca que  les  respostes es fonamentin  en  les  proves  obtingudes,  diferenciant-les de les opinions personals.

El que més ha motivat als alumnes és anar pel barri a col·locar els dosímetres (tubs per analitzar l’aire) en uns llocs que, prèviament, ells mateixos havien pensat. Aquest contacte amb el seu entorn més proper ha fet que es donés sentit als aprenentatges que fan a l’escola, ja que abans de sortir han hagut de fer uns treballs previs que formen part dels continguts competencials que cal treballar al llarg del curs. Com ara; saber interpretar un plànol, situar-se i orientar-se, consensuar els llocs estratègics de col·locació amb els companys de grup o també investigar sobre la composició de l’aire i la incidència que té a la població respecte a la salut.

Una vegada facilitats els resultats per part de l’Ajuntament de Sabadell, han avaluat les hipòtesis que s’havien fet a l’inici i han comprovat que no s’havien equivocat i això els ha donat una empenta per continuar desenvolupant el projecte. Finalment, després d’haver (après a fer) treballat i aprofundit en el coneixement i ús de les gràfiques i interpretar-les, han acabat fent propostes que ajuden a millorar la qualitat de l’aire que respirem. S’han implicat en fer propostes pels habitants del seu barri, uns exemples d’aquests són: el dia de la bicicleta (un diumenge al mes) potenciar les compres a les botigues properes… I altres pensades per a la comunitat escolar; com habilitar un pàrquing a l’escola per bicicletes i patinets a la vegada que han preparat recorreguts alternatius per arribar a l’escola caminant pels carrers que han tingut els resultats més baixos de contaminació. Tot plegat, amb l’esforç de poder-ho documentar i fer-ho públic en diferents espais de la ciutat propers a l’escola, per tant donant importància al fet de comunicar.

Han fet un gran treball de reflexió i conscienciació sobre la problemàtica ambiental. Les seves propostes de millora han estat raonades i justificades. Una vegada posades en comú s’ha fet evident que els alumnes han realitzat tot un treball experimental que els ha portat a prendre decisions per ells mateixos, aspecte a destacar, tenint en compte la importància de consolidar, entre altres, la competència d’aprendre a aprendre.

Un projecte amb resultat satisfactori

La implicació dels infants a la feina ha anat augmentant a mesura que anava avançant el projecte i han arribat al final molt motivats per la participació en les “Olimpíades de l’Aire”,  cloenda del projecte organitzat per l’Agenda 21 Escolar de l’Ajuntament de Sabadell, on hi han participat també altres escoles del municipi. En aquest acte han compartit experiències i els alumnes s’han adonat que han format part d’un projecte de ciutat, deixant i provocant que aquells coneixements construïts dins de l’aula puguin sortir per tal de compartir-los amb altres grups, a la vegada que ens ha permès deixar entrar el saber de les altres escoles a la nostra aula, i per tant avançar en el coneixement que anem construint col·lectivament. Tal com postulen Santmartí i Marquez (2017), construir coneixement comporta canviar concepcions, i per això és necessari interactuar amb persones que aporten altres formes de mirar el  fenomen o el fet científic, i de pensar i parlar sobre aquest.

Finalment, els alumnes de 5è de l’Escola Font Rosella, gràcies a les habilitats socials treballades i a l’aplicació dels coneixements apresos, han dissenyat una ciutat sostenible a partir de les taules de joc Clean-Air, facilitades pel nostre Partner, la Fundació Naturgy, que ens ha acompanyat al llarg d’aquest projecte.

Com escola Magnet, participar en projectes com aquests, els permet treballar d’una manera vivencial i significativa continguts curriculars que els docents aprofitem per treballar mitjançant les propostes d’aula. A més, de treballar també, diferents habilitats de pensament, d’ordre superior (segons la Taxonomia de Bloom). Més enllà de memoritzar o recordar l’alumnat ha hagut de crear, dissenyar, analitzar críticament i aplicar en situacions reals i autèntiques.

Article redactat per Esther Sempere, tutora de 5è de l’escola Font Rosella i responsable del projecte “Com respira Sabadell?” en col·laboració amb Xavi Geis, coordinador Magnet, Marta Baqué, formadora Magnet, i Esther Rodríguez, cap d’estudis del centre.

Vídeo resum de les Olimpíades de l’Aire a Sabadell:

Fotografies de les Olimpíades de l’aire a Sabadell

Les Olimpíades de l’aire a Sabadell als mitjans: 

Com respira Sabadell? Els escolars ho analitzen Isabadell.cat

Restringir el trànsit i implantar una xarxa de patinets elèctrics, propostes de 175 alumnes per millorar la qualitat de l’aire Ràdio Sabadell

Vuit escoles fan propostes per millorar l’aire del seu entorn Diari de Sabadell

Biografia:

Santmartí, N., Márquez, M. (2017) Aprendizaje de las ciencias basado en proyectos: del contexto a la acción. Revista de Educación Científica, Sección. Investigación en educación científica.

Garriga, N., Pigrau, T., Sanmartí, N. (2012) Cap a una pràctica de projectes orientats a la modelització. Ciències 21. Reflexions i recerques sobre l’ensenyament de les ciències.