Com implementar els principis pedagògics magnet a l’aula?

Tags
  • aliances magnet

L’aliança Magnet entre un centre educatiu i una institució pot servir per introduir canvis metodològics que permetin millorar les situacions d’aprenentatge i afavoreixin l’èxit escolar de tot l’alumnat.

Des del programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu pensem que no hi ha un model únic i vàlid per a tothom, però sí que hi ha uns principis metodològics que poden fer que a partir del coneixement de la institució partner es generin estratègies d’aprenentatge que ajudin a enfocar allò que se sap d’una altra manera, i a incorporar nou coneixement, fent que els alumnes aprenguin més i millor.

La nostra proposta és que cada centre, mitjançant un procés participatiu que inclogui els diferents agents de la comunitat educativa (claustre, famílies, institució partner, formadors…) determini com es concreten i s’articulen a la pràctica aquests principis fonamentals.

Aquests principis s’inspiren en la tradició de renovació pedagògica del país, es nodreixen de diversos referents pedagògics, es fonamenten en la recerca educativa més recent i s’emmarquen dins el marc normatiu català, que planteja un enfocament competencial dels aprenentatges.

Aquest capítol forma part del llibre Aliances per a l’èxit educatiu: Orientacions per desenvolupar un projecte Magnet, editat per la Fundació Jaume Bofill, que recull orientacions, idees i exemples a partir de l’experiència dels centres educatius que han participat en la fase pilot del programa Magnet.

Descarrega el pdf.