Oberta la convocatòria Magnet per al curs 2022-23

Tags
 • aliances magnet
convocatòria magnet 2022 23

Nova convocatòria del programa “MAGNET. Aliances per a l’èxit educatiu”, que promou una innovació profunda en els centres educatius com una estratègia per reduir la segregació escolar i garantir una oferta educativa de qualitat per a tot l’alumnat.

El programa Magnet promou l’aliança d’un centre educatiu amb una institució de referència en un camp del coneixement específic. Aquesta aliança ha de permetre el desenvolupament d’un projecte educatiu innovador i de qualitat, i que es converteixi en referència en el territori, tant per les famílies com per la comunitat educativa. El programa s’adreça als centres amb una composició social desequilibrada respecte al territori de referència, i que compten amb un equip docent compromès amb el canvi i amb motivació per desenvolupar projectes d’innovació.

Passos que cal seguir per a accedir a la convocatòria magnet per al curs 2022-2023:

 • Consulteu la finalitat, els objectius, dels destinataris i els requisits del programa a les bases de la convocatòria per verificar que el vostre centre compleix el perfil per presentar-se a la convocatòria.
 • Compartiu amb tot l’equip directiu i amb el claustre si considereu que aquest programa encaixa amb les necessitats del vostre centre i si podeu assumir els compromisos que comporta.
 • Parleu amb el vostre ajuntament (o Consorci d’Educació) per demanar si poden signar la carta de recolzament (trobareu un model a la convocatòria).
 • Elaboreu el pre-projecte seguint el model de la convocatòria.
 • Presenteu i aproveu el pre-projecte en una reunió de  claustre.
 • Presenteu la sol·licitud, juntament amb la documentació requerida al Departament d’Educació mitjançant l’eValisa.

Calendari de la convocatòria magnet:

 • Fins el 5 de setembre de 2022: Inscripció al programa,  lliurament dels documents demanats i del pre-projecte.
 • Abans del 21 de setembre de 2022: Publicació dels centres admesos i exclosos a la pre-selecció.
 • 5 dies per a reclamar: Des de la data de la publicació dels centres admesos i exclosos, s’obre un període de cinc dies hàbils per realitzar les reclamacions.
 • Abans del 13 d’octubre de 2022: publicació de la llista definitiva dels centres admesos i exclosos a la preselecció.
 • Octubre-desembre del curs 2022-2023:Participar a les reunions d’establiment de compromisos amb la coordinació del programa.
 • Gener 2023: Publicació de la llista de centres admesos al programa.
 • Podeu consultar el cronograma

Magnet Aliances per a l’èxit educatiu

El programa Magnet Aliances per a l’èxit educatiu té per objectiu acompanyar els centres educatius en el desenvolupament d’un projecte en aliança amb una institució partner per tal de millorar l’èxit educatiu i reduir la segregació escolar. Aquesta aliança ha de permetre als centres desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat, que els permeti esdevenir un centre de referència en el seu territori, un centre atractiu que tingui magnetisme tant per a les famílies com per a la comunitat educativa i que recuperi una composició social equilibrada respecte a la del seu territori.

Finalitat

L’acompanyament dels centres seleccionats en un procés de canvi per recuperar una composició social equilibrada respecte el seu territori de referència i alhora millorar l’èxit educatiu.

Objectius

 • Desenvolupar una organització de centre que afavoreixi una major coherència i intencionalitat al projecte de centre i per a que l’equip docent esdevingui una comunitat de pràctica reflexiva
 • Generar situacions d’aprenentatge que comportin indagació: fer-pensar-comunicar.
 • Desenvolupar estratègies d’implicació de les famílies i de comunicació externa per donar a conèixer el projecte de centre.
 • Desenvolupar mesures d’escolarització equilibrada que afavoreixin un canvi en les dinàmiques d’escolarització del municipi.

Destinataris

Els centres públics d’educació infantil i primària i d’educació secundària obligatòria de Catalunya que compleixin els requisits de participació que s’exposen a les bases del programa.

Requisits de participació

Per formar part del Programa els centres educatius han de presentar la sol·licitud de participació i complir els requisits següents:

 • Ser un centre que tingui una composició social desequilibrada respecte a la zona de referència (entre un 10% i un 30% d’alumnat de nacionalitat estrangera i/o un 10% de beques de menjador o de material per sobre de la mitjana de la seva zona) i no sobrepassa el 55% d’alumnes de nacionalitat estrangera i/o d’ètnia gitana.
 • Tenir evidències de l’existència de famílies en l’entorn del centre susceptibles de ser atretes però que opten per altres centres.
 • Presentar el pre-projecte seguint el model de la present convocatòria.
 • Compromís explícit de l’equip directiu a través de la signatura d’una carta amb els compromisos concrets pel desenvolupament i l’avaluació del projecte d’aliança i d’innovació pels quatre cursos del programa. Incorporació, si és el cas, dels objectius del programa Magnet al projecte de direcció.
 • Compromís explícit del claustre amb el preprojecte d’aliança i d’innovació i participació del 80% dels docents en les activitats formatives. (acord de claustre aprovant el preprojecte d’aliança i d’innovació).
 • Acord de Consell Escolar aprovant el preprojecte d’aliança i d’innovació.
 • Document de suport de l’Ajuntament del municipi amb el vist-i-plau de la participació del centre en aquesta programa i el compromís de suport municipal amb la implementació de mesures d’escolarització equilibrada.
 • Haver realitzat amb el claustre almenys dues sessions de formació amb l’equip de coordinació del programa (centre pre-seleccionats).

Sol·licitud

Els centres interessats a participar en aquest programa han de presentar aquesta sol·licitud, juntament amb el document de compromís (de comptar amb el suport de com a mínim del 70% del consell escolar) i el pre-projecte al Departament mitjançant l’eValisa.

Termini de presentació: fins al 5 de setembre de 2022

La valisa electrònica s’ha d’adreçar a Francesc Xavier Geis Balague, incorporant a Silvia Zurita Mon com a ‘visualitzadora’ (cal cercar aquests noms al directori a ‘Departament d’Educació (DOCENTS)’)

Accés

Pas a pas