Els municipis Magnet comparteixen experiències d’escolarització equilibrada

Tags
  • aliances magnet
  • escolarització equilibrada
Segregació Escolar Programa Magnet

Més d’una vintena de regidores, directives i tècniques municipals d’educació van participar dimarts 12 de novembre, a la Diputació de Barcelona, a la sessió del Grup de treball d’escolaritat equilibrada, dedicada a debatre entorn a la segregació escolar i a com fer-hi front des dels ajuntaments.

En aquesta sessió, María Segurola de la Fundació Jaume Bofill va presentar les primeres conclusions de la monitorització de mesures d’escolarització equilibrada en els municipis que participen en el programa Magnet, fent èmfasi en les bones pràctiques que estan desenvolupant alguns dels municipis, però també en aquelles pràctiques que produeixen més segregació i que caldria evitar. Les principals conclusions dels municipis estudiats fins ara són (resultats provisionals):

  • Gairebé un 30% dels municipis pensen que les adscripcions s’haurien de revisar perquè no fomenten l’heterogeneïtat.
  • La majoria de municipis no tenen una diagnosi prèvia, i entre els que la tenen, només en tres casos aquesta ha derivat en l’aplicació de noves mesures concretes.
  • Gairebé un 40% dels municipis estudiats han baixat la ràtio a tots els centres públics del municipi o d’una zona per poder repartir millor després la matrícula viva.
  • En el 60% dels municipis, la matrícula viva s’escolaritza als centres on hi ha vacants, en els que ja hi ha una complexitat alta.
  • Tots els municipis fan reserva de plaça de les alumnes amb NESE tipus A i B, però un 40% considera que no fa una detecció prèvia suficient de les NESE B. I només un 20% detecta també les NESE tipus C i les té en compte a l’hora d’escolaritzar.

A la segona part de la sessió, Teresa Cabanes i Rafael Homet van presentar l’experiència de l’ajuntament de Terrassa. Aquest consistori va realitzar una diagnosi amb el suport de la Diputació de Barcelona, i a partir dels resultats de la diagnosi ha implementat noves mesures per millorar la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives especials, ajustar millor la reserva de places per NEESCD i fer un major acompanyament a les famílies per a fer efectiva aquesta reserva.

Per últim, Toni Pérez de la Diputació de Barcelona va explicar els recursos de suport a les polítiques d’escolarització equilibrada que ofereix la Diputació.

El grup de treball està dinamitzat per la Diputació de Barcelona i té com a objectiu compartir coneixements i experiències sobre escolarització equilibrada, i articular polítiques actives de reducció de desigualtats educatives en les condicions d’escolarització, per tal de caminar en favor d’una major equitat i justícia educativa. Hi participen deu municipis de la demarcació de Barcelona (Sabadell, Terrassa, Manresa, Mataró, Rubí, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac, Manlleu i Sant Vicenç dels Horts), i en aquesta sessió també s’hi van afegir representants del Consorci d’Educació de Barcelona i dels ajuntaments de Tarragona, Lleida, Girona i Reus.