Aprovat el Decret d’admissió i programació de l’oferta educativa

Tags
  • aliances magnet
  • decret d'admissió
Decret admissions

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya. Un decret que substitueix l’anterior norma de l’any 2007 i que és la principal mesura de les previstes en el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya.

El principal objectiu del Decret és millorar l’equitat entre tot l’alumnat i combatre la segregació escolar, així com establir els criteris per a la programació de l’oferta educativa i la gestió del procés d’admissió. El procediment d’admissió garanteix a tot l’alumnat l’accés en condicions d’igualtat a un lloc escolar, així com la llibertat d’elecció de centre en el marc de l’oferta de llocs escolars.

Mesures de garantia de l’equitat

El Decret defineix l’escolarització equilibrada com la situació en què la composició social de l’alumnat dels centres d’una mateixa àrea reflecteix l’heterogeneïtat social de la seva àrea d’escolarització. És per això que s’inclouen un seguit de mesures específiques per garantir l’escolarització equilibrada, l’equitat escolar i la cohesió social als centres del Servei d’Educació de Catalunya. Per primera vegada, es regula el procediment d’admissió un cop iniciat el curs escolar i s’estableixen els supòsits d’acord amb els quals es pot fer l’escolarització fora del període.

Algunes de les mesures previstes són:

  • Es defineixen les situacions d’escolarització equilibrada i de segregació escolar i s’estableix que el Departament d’Educació ha d’avaluar anualment els nivells de segregació de cada centre.
  • Es creen les unitats de detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques.
  • Es preveu la reducció del nombre màxim d’alumnes per grup com a mesura per assolir una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
  • S’estableix la possibilitat de determinar la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques per centre.
  • Es preveu la possibilitat de limitació de les ràtios d’alumnes per grup un cop iniciat el curs escolar.
  • Es preveu la possibilitat de realitzar processos de preinscripció per zona educativa.
  • S’estableixen ajuts per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés de l’alumnat socioeconòmicament vulnerable a les activitats complementàries i als serveis escolars.

Articles d’interès i informacions relacionades:

L’Executiu aprova el Decret d’admissió i programació de l’oferta educativa per garantir un sistema educatiu més equitatiu pel Govern de la Generalitat

Doble red, interés público y segregación escolar per Xavier Bonal, catedràtic de sociologia de la UAB

12 mesures del Decret d’Admissions que cal desplegar amb urgència per reduir la segregació per Joan Cuevas, cap de projectes de la Fundació Jaume Bofill

El nou decret d’admissió, explicat per Maria Segurola, tècnica de projectes de la Fundació Jaume Bofill

5 pràctiques segregadores que hauran de desaparèixer amb el nou decret per Maria Segurola

El Govern aprova el nou decret d’admissió, clau de volta contra la segregació escolar via Víctor Saura del Diari de l’Educació